چشم­ انداز مرکز: 

تبدیل شدن بیمارستان به نهادی شناخته شده و مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش در بین جامعه دانشگاهی،اعم از: کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه است که از قابلیت همکاری با این گروه ها در جهت بهبود مستمر و ارتقای منزلت آموزش در دانشگاه بهره مند است، به گونه ای که با دسترسی به تازه ترین، به روزترین و معتبرترین منابع علمی در سطح دانشگاه علوم پزشکی، تبدیل به نهادی کارآمد در عرصه علوم پزشکی در سطح کشور و در پی آن منطقه آسیا و در نهایت در سطح جهان گردد.

 

کتابخانه بیمارستان تلاش می نماید تا با بکارگیری کتابداران بالینی و متخصصین اطلاع رسانی  پزشکی، استفاده از فناوری های نوین، تامین منابع مطالعاتی چاپی و الکترونیک به روز، تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران و دسترسی آسان به مطالعات مبتنی بر شواهد پزشکی در راستای ارتقاء  کیفیت مراقبت از بیمار و سطح سلامت جامعه گام بردارد. 

ارزش های محوری 

ارزشهای محوری برای ارائه خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی شامل رعایت اصول اخلاقی، حرفه ای، اعتقادی و استانداردها می باشد: 

·         استفاده از شواهد علمی در تصمیم گیری های مراقبت از بیمار آگاهی رسانی، دسترسی و استفاده اطلاعات سالمت با کیفیت. 

·         ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش مستمر در راستای توانمندسازی دانش اعضای هیات علمی، دستیاران و کادر درمان. 

·         جستجو و دستیابی پیشرفته اطلاعات سالمت مبتنی بر شواهد. 

·         تعامل و همکاری های مستمر و پویا بین کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی فارغ از سطح علمی، اجتماعی، اقتصادی،سیاسی، فرهنگی، ملیت، قومیت، رنگ، نژاد و زبان.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب