هدایت و سرپرستی واحد تحت نظر مستقیم معاون پژوهشی مرکز می باشد . شورای پژوهشی واحد که از اعضای هیئت علمی مرکز از گروه های مختلف آموزشی انتخاب می شوند به صورت منظم حداکثر هر دو ماه یکبار در جلسه شورا به بررسی طرح های پژوهشی پیشنهادی واحد پرداخته و نظرات ارشادی خود را به پژوهشگران ارائه نموده و در صورت احراز اکثریت آرا این طرح ها را به تصویب می رسانند.

از جمله اهداف واحد:

- تسهیل و هدایت طرح های پژوهشی بالینی پژوهشگران مرکز

- تسهیل و هدایت پایان نامه های دستیاران تخصصی و فوق تخصصی گروه های مختلف آموزشی

- تسهیل در اجرا و نمونه گیری پژوهش های خارج از مرکز که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه به این مرکز معرفی می شوند

- پیگیری انتشار نتایج پژوهش های بالینی به صورت مقالات علمی

- تشویق و ترغیب اجرای پژوهش های بالینی مرکز

- فرآهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش های بالینی

- توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در امر پژوهش

- ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی مرکز

- حمایت مالی از پژوهش های بالینی مرکز

- جلب مشارکت کلیه اعضای هیئت علمی مرکز در طرح های تحقیقاتی مشترک مراکز توسعه تحقیقات بالینی

- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی فراگیران

- تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در مرکز

- تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

- تلاش بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

- تدوین اولویت های پژوهشی مرکز

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب