منشور حقوق استفاده کنندگان از کتابخانه های تابعه دانشگاه  

 

استفاده کننده باید:

 • در چارچوب اخلاق حرفه ای و اهمیت نقش اطلاعات در سلامت و کاهش خطاها ، علوم روزآمد در حوزه اطلاع رسانی را دریافت نماید.
 • برای استفاده مطلوب از کتابخانه ، از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسش هایش ، ناآگاه تلقی نشود..
 • از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی همچون اکوستیک ، نور ، رطوبت ، دما ، تهویه ، میز ، صندلی و سایر تجهیزات و امکانات بهره مند شود.
 • در کتابخانه ، منابع الکترونیکی ، وب سایت آن سازمان ، خبرنامه ، تازه های کتابخانه وهمچنین برنامه زمان بندی آموزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید.
 • به مجموعه کتابخانه در چارچوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی) به جز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد.
 • بتواند در زمینه انتخاب ، خرید ، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال پیشنهاد خود را ابراز نماید.
 • به منابع تخصصی کتابخانه های مراکز درمانی ، دسترسی داشته باشد.
 • در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و آموزشی ، اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکز همتای داخلی و خارجی را در اختیار داشته باشد.
 • خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهش هایی که محقق نیاز دارد ، دریافت نماید.
 • به باورهای فرهنگی سایر مراجعه کنندگان ، احترام بگذارد.
 • هنگام ورود به کتابخانه : ساعات کار کتابخانه ، شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات ، اخبار ، اطلاعیه ها و راهنمای بخش های مختلف کتابخانه را به وضوح مشاهده نماید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب