معاون درمان مرکز مهدیه: خانم دکتر زهرا عقیلی

مدرک تحصیلی: متخصص پزشکی قانونی

رزومه CV

شماره تماس داخلی: 539 

شرح وظایف در حوزه پزشکان :

- نظارت بر عملکردافراد Bed Manager  در هر3 کشیک –دریافت مشکلات وانجام اقدامات لازم در جهت رفع آن ها (فرضا مواردی که بیمار نیازمند بستری در بخش ها بوده وخود مدیر تخت نیز قادر به حل مشکل نمی باشد, مداخله معاون درمان الزامی می باشد.(

- نظارت بر عملکرد پزشکان درمانی وارزیابی عملکردی ایشان براساس شرح وظیفه مصوب معاونت درمان بومی شده مرکز خاص در بخش اورژانس

- مشارکت در جذب پزشکان واجد شرایط

- نظارت بر تامین ضوابط تامین ارتباط کاری پزشکان فوق الذکر با مرکز

- پیگیری موارد عدم حضور وپاسخگویی پزشکان درمانی درموارد درخواست ازایشان , تهیه گزارش جهت ریاست محترم مرکز

شرح وظایف در حوزه غیر پزشکان :

 • نظارت بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز ولازم خدمت رسانی بیماران دربخش های درمانی , دراین مورد ارایه گزارش ادواری و موردی به ریاست مرکز(باهماهنگی مدیر محترم پرستاری(
 • نظارت بر عملکرد ناظرین در بخش های برون سپاری شده )آزمایشگاه – سایر بخش های بستری  در صورت تعیین ناظر(

 ب - فعایت های مدیریتی در سطح مرکز :

 • ارزیابی کمی وکیفی اموردرمان درسطح مرکز وتدوین واجرای برنامه وارایه طرح های پیشنهادی درجهت ارتقاء امور فوق الذکر
 • برنامه ریزی وارایه طرح های پیشنهادی واجرایی با هدف ارتقاء کیفی وکمی اموردرمانی درسطح بیمارستان
 • پیگیری ورفع مشکلات تشخیصی, درمانی به همراه ارایه طرح های پیشنهادی واجرایی اصلاحی, ارزیابی میزان اثر بخشی درراستای تامین اهداف فوق الذکر
 • ارزیابی نیازمندی های لازم تشخیصی ودرمانی درسطح مرکز بجز بخش های آموزشی
 • نظارت وکنترل نحوه سرویس دهی در سطح مرکز
 • تلاش در جهت مرتفع نمودن مشکلات ونیازمندی های بیماران با هدف ارایه خدمات به موقع وصحیح وبهتر نمودن نتایج درمان ورضایت مندی حاصله در بیماران (واحدهای سرپایی –بستری وپاراکلینیک (
 • تلاش در جهت شناسایی وتامین خدمات مورد نیاز بیماران خاص (دیابت –دیالیز-کانسر و ...)
 • دربخش نظارت برفراهم آوری تجهیزات خدمت رسانی , ارایه گزارش مقتضی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز, تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی , کالیبره بودن آن ها
 • نظارت مستقیم بر وضعیت سرویس دهی بخش اورژانس – بخش ICU-اتاق عمل
 • انجام بازدید روزانه از بخش اورژانس
 • رسیدگی به شکایات واقدامات مقتضی در جهت رفع آن (شکایات داخلی ودریافتی از مراجع خارج از مرکز , مانند : دفتر نظارت وارزیابی وزارت متبوع , دانشگاه (
 • نظارت بر حضور – جابجایی(مطابق ابلاغیه ریاست محترم واطلاع به معاونت محترم درمان کلیه پزشکان نسبت به اطلاع کتبی به دفتر ریاست مرکز درخصوص جابجایی های کشیک موظفی واطلاع رسانی داخلی در مرکز توسط دفتر  معاون درمان موکلف می باشند که درحال حاضر با استقرار معاون درمان اطلاع رسانی کتبی وکسب موافقت وتعیین جانشین توسط ایشان امکان پذیر خواهد بود(جابجایی باید در فهرست ماهانه پزشکان ثبت گردد)( شماره ابلاغیه 8794/0715 مورخ 14/10/94 ) – موارد مشاوره – مشکلات بروز نموده در این گونه موارد
 • تعیین کارشناس همکار با معاون درمان :   محاسبه واطلاع رسانی کارکرد پزشکان درمانی , اطلاع رسانی ثبت جابجایی پزشکان (درموارد پزشکان هئیت علمی مسئولیت بر عهده دفتر معاون آموزشی است(.
 • نظارت بر عملکرد واحدهای پاراکلینیک , عملکرد درمانگاه های سرپایی در قسمت غیر آموزشی , همکاری با پزشک ارشد هموویژلانس ومعاون آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات در این بخش
 • نظارت بر عملکرد سیستم نر م افزاری آماری امور تشخیص ودرمان وانطباق با نرم افزار های روز
 • برقراری نظام ارتباط درون وبین بخشی درسطح مرکز با هدف ارتقاء کیفی خدمات تشخیصی ودرمانی
 • تامین فضای لازم اجرای دستورالعمل ها, بخش نامه های ابلاغی سازمان های بالادستی
 • بررسی وارزیابی مسائل  مرتبط با تعرفه های درمانی ابلاغی , نظارت بر اجراء ,رسیدگی به شکایات ,  شناسایی مشکلات دراین زمینه وهماهنگی تعرفه ها باسایر سازمان های بیمه گر
 • ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد بالینی وغیر بالینی وارایه طرح های اصلاحی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات
 • عضویت در شورای عالی کارانه
 • نظارت بر فعالیت واحد توسعه وتحقیق

ج - کمیته های بیمارستانی :

 • حضور فعال در کمیته های فعال بیمارستانی
 • نظارت بر برگزاری منظم کمیته های فعال مرکز
 • انتشار واجرایی نمودن مصوبات کمیته های بیمارستان بوسیله روسای بخش ها(در بخش های آموزشی این مهم بر عهده معاون محترم اموزشی خواهد بود.(
 • عضویت وهدایت تیم کنترل عفونت ,  نظارت بر رعایت موازین زیست محیطی
 •  
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب