منصوره خاوری- مدیر پرستاری

فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سوابق فعالیت:

سرپرستار بخش ICU بیمارستان مهدیه از سال 1383تا 1385

سوپروایزر آموزشی بیمارستان مهدیه از سال 1385تا 1397

سوپروایزر ارشد- سوپروایزر آموزشی-  جانشین مترون  بیمارستان مهدیه از سال 1389تا 1394

سوپروایزر ارشد- سوپروایزر آموزشی-  مسئول آموزش کارکنان بیمارستان مهدیه از سال 1396تا 1397

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب