مدیریت مرکز : آقای حسین عباسی مقدم

 

- کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

- دارای گواهینامه دوره عالی مدیریت بیمارستانی (mini MBA)  دوره یک ساله

- دارای گواهینامه دوره عالی مدیریت اجرائی (T.O.T) دوره شش ماهه

- ارزیاب اعتبار بخشی ملی ایران

سوابق شغلی :

- مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 15 خرداد (12 سال)

- مدیر بیمارستان شهداء گمنام (2 سال)

- مدیر اداری- مالی معاونت درمان دانشگاه (2 سال)

- رئیس اداره بیماری های خاص و پیوند معاونت درمان دانشگاه (1 سال)

- از 26 آبان ماه  سال 1399 تا کنون: مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب