ماموریت کتابخانه بیمارستان و خدمات اطلاع رسانی پزشکی، تامین و دسترس پذیری منابع  اطلاعات بالینی روزآمد برای کاربران شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و پژوهشگران جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار است. بخشی از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی در راستای  تامین نیاز اطلاعاتی بیماران و خانواده های آنها ارائه می شود. 

ماموریت کتابخانه بیمارستان در راستای ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی بشرح زیر می باشد:

  • تبیین ماهیت و نقش کتابدار بالینی در بهبود کیفیت مراقبت بیمار 
  • بکارگیری کتابدار بالینی در کتابخانه بیمارستان در راستای ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی به کاربران شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای اطلاعاتی کاربران مشارکت کاربران و کارکنان کتابخانه بیمارستان در جهت تامین منابع اطلاعاتی پزشکی اعم از  چاپی، الکترونیکی و فن آوری های نوین  
  •  ایجاد بستر مناسب جهت آموزش مستمر به کاربران و کارکنان کتابخانه 
  •  افزایش ارتباط و تعامل کتابخانه با بخش های مختلف بیمارستان 
  •  حمایت از پژوهش ها و آموزش ها در راستای پیشبرد اهداف کالن دانشگاه
  •   ایجاد بستر مناسب جهت همکاری و تبادل اطلاعات بین کتابخانه بیمارستانی در سطح دانشگاه  و کشوری 
  •   بازاریابی اطلاعات توسط کتابدار بالینی، مدیران و مسئولین بیمارستان در حوزه گردشگری  سالم
  •   تهیه و توزیع بسته های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه بالینی در قالب پوستر، بروشور،  لوح فشرده ، فیلم و اسلاید جهت کاربران اعم از کادر درمان، بیماران و همراهان بیمار
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب