فرم های ویژه دستیاران

Mini-CEX  فرم ارزیابی دستیاران- صفحه 1

ساکشن مول اپی زیوتومی- صفحه 1
Mini-CEX  فرم ارزیابی دستیاران- صفحه 2 سرکلاژ سرویکس فرم ارزیابی دستیاران سال پایین از سال بالا
اپی زیوتومی- صفحه 2 سیستکتومی و سالپنژکتومی میومکتومی
اخلاق حرفه ای- صفحه 1 لاپاراتومی نتیجه ارزشیابی ( کل)
اخلاق حرفه ای- صفحه 2  اخلاق حرفه ای- dops  اخلاق حرفه ای - استاد مسئول کشیک
اخلاق حرفه ای- صفحه 3 اخلاق حرفه ای دستیاران گروه زنان کورتاژ- صفحه 1
هیسترکتومی واژینال- صفحه 2 هیسترکتومی واژینال- صفحه 1 کورتاژ- صفحه 2
ارزشیابی رفتار با بیمار فرم ارزیابی  دستیاران  زنان و زایمان فرم ارزیابی دستیاران  رادیولوژی
ارزشیابی رزیدنت گروه زنان فرم ارزیابی دستیاران طب فیزیکی نمره دهی کنفرانس انترنی توسط اتند محترم
سزارین لاپاراسکوپی تشخیصی هیسترکتومی ابدومینال
فرم ارزشیابی 360 درجه دستیاران ترمیم رکتوسل بستن لوله بعداز زایمان
ترمیم سیستوسل فرم ارزیابی دستیاران اطفال چک لیست دستیاران زنان روتیشن

 

فرم های ویژه فراگیران
- آیین نامه پزشکی عمومی
- فرم خام گزارش صبحگاهی زنان
- فرم خام گزارش صبحگاهی گروه رادیولوژی
- فرم خام گزارش صبحگاهی گروه نوزادان 
- فرم رضایت کارورزان از بخش زنان

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب