رسالت دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی و درمانی مهدیه

 

ارتقاء کمّی و کیفی فرایند های یاددهی- یادگیری با تأکید بر آموزش بالینی و با استفاده از پتانسیل های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی مهدیه

 

اهداف کلی دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی و درمانی مهدیه

 

- رفع چالش های عمده آموزشی در جهت ارتقاء سلامت بیماران

- توجه تکریم انسانیت بیمار در فرایند آموزشی (نه به عنوان ابزار آموزش)

-  جلب مشارکت همه جانبه اعضاء هیأت علمی در فعالیت های توسعه آموزش

- بهبود تدریس و یادگیری با تاکید بر خود آگاهی فردی

- بررسی، ارتقاء و ارزشیابی روابط بین فردی مؤثر در بهبود تدریس و یادگیری

- ترویج کار تیمی و آموزش بین حرفه ای

 

اهداف اختصاصی دفتر توسعه آموزش بالینی  در سال 1402

 

- ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش در آموزش و آموزش با تأکید بر پژوهش

- ارتقاء کمّی و کیفی استفاده از آموزش مجازی در آموزش بالینی

 

شرح وظایف، فعالیت ها و مسؤولیت های مسؤول دفتر توسعه آموزش بالینی 

 

- ایجاد تعامل با دفاتر توسعه دانشکده های مختلف در مرکز آموزشی درمانی و توسعه آموزش بین حرفه ای و تیمی و ترویج کار تیمی

- ترغیب اعضاء هیات علمی و کمک به آنها در پژوهش های آموزشی و دانش پژوهی

- طراحی پژوهش های آموزشی (طراحی، متدلوژوی و راهکارهای ارزشیابی)

- ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های بین بخشی و مولتی دیسیپلینری به منظور ارائه راهکار های آموزشی،‌پژوهشی و درمانی مشترک

- برگزاری جلسات ماهانه برای بررسی مشکلات آموزش بالینی، تصمیم گیری درباره موارد جدید و پی گیری مسایل قبلی

- ارائه گزارش مستمر به معاونت آموزشی مرکز  از اقدامات انجام شده در زمینه توسعه آموزش بالینی

- شرکت در جلسات و برنامه های مرتبط با توسعه آموزش بالینی در سطح دانشگاه و وزارت بهداشت

- ارزشیابی فعالیت های آموزش بالینی و ارائه گزارش های لازم به مسئول دانشگاه و وزارت بهداشت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب