لیست کتاب های خریداری شده جهت غنی سازی کتابخانه مرکز مهدیه در نیمه اول سال 1402

ردیف

 

نام کتاب

نام نویسنده

تعداد مجلّد

سال انتشار

ویژه گروه

 

1


Breast Imaging

Kopans

دو جلدی

2007

رادیولوژی

 

2


Ultrasound of Congenital Fetal Anomalies- Differential Diognosis and prognostic indicators

پالادینی

یک جلدی

2014

رادیولوزی

 

3

Principles - and - Practice - of - Assisted - Reproductive - Technoligy تحویل بخش نازایی شد- - Three

Kamini A Rao

سه جلدی

2023

زنان

 

4


Creasy and Resniks Maternal - Fetal Medicine  9th edition- تحویل بخش سه گردید

Charles j.lockwood

Joshua a.copel

 

دو جلدی

2023

زنان

 

5


Textbook of Laparoscopy for Surgeons and gynecologists - 4th edition- تحویل بخش نازایی گردید

RK Mishra / foreword Steven D Wexner

یک جلدی

2020-2021

زنان

 

6

Textbook of Laparoscopy for Surgeons and Gynecologists- 4th edition

RK Mishra / foreword Steven D Wexner

 یک جلدی

2020-2021

زنان

 

7

Diagnostic and Operative Hysteroscopy

Mary E.Connor and T.Justin Clark

یک جلدی

2020-2021

زنان

 

8

Nelson Essentials of Pediatrics- 9th Edition

Karen J. Marcdante

Robert M. Kliegman

Abigail M. Schuh

یک جلدی

2022-2023

اطفال

 

9

Cloherty and Starks Manual of Neonatal Care- 9th edition

Wolters kluwer

دو جلدی

2023

اطفال

 

10

NRP ) Textbook of Neonatal Resuscitation -Eighth Edition

---

یک جلدی

2021

اطفال

 

11

Breastfeeding Handbook for Physicians- Third Edition

Richard J.Schanler

یک جلدی

2023

اطفال

 

12

 

نیوفاکس

دکتر کدیور و همکاران

یک جلدی

2020

اطفال- nicu

 

13

معاینه بالینی نوزاد

دکتر منا علی نژاد

یک جلدی

1402 شمسی

اطفال- nicu

 

14

تعبیه کاتترورید مرکزی از طریق ورید plccمحیطی   

دکتر کدیور و همکاران

یک جلدی

1401 شمسی

اطفال- nicu

 

15

Progestogens in obstetrics and gynecology anynumous – 2th edition

Howard j.a. carp

یک جلدی

2020

زنان

 

16

Diagnostic Imaging Breast – 3th edition

Jessica leung

دو جلدی

2019-2020

رادیولوژی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب