اهداف و فعالیت ها واحد اعتبار بخشی آموزشی مرکز مهدیه

 

واحد اعتبار بخشی مرکز با مسؤولیت دکتر مریم ورزش نژاد؛ در راستای اهداف کلی زیر مشغول فعالیت می باشد:

به روز رسانی کلیه فرم ها و مستندات مربوط به آموزش و پژوهش

برگزاری جلسات ماهانه توسعه آموزش با حضور تیم مدیریت آموزش

نیاز سنجی آموزشی از اساتید و فراگیران

- اطلاع رسانی و ارسال کوریکولوم های آموزشی برای کلیه اعضای هیأت علمی

- برگزاری جلسات متعدد برای اعضای هیأت علمی برای آمادگی اعتبار بخشی آموزشی

بارگذاری کلیه مستندات در سامانه اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

 

شایان ذکر است که در آخرین ارزیابی اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی، این مرکز امتیاز کامل را کسب کرده است

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب