آموزش به بیماران

آموزش به بیماران

آموزش به مادران باردار

دسته بندی :‌ 18

 -آمادگی بارداری                                                     -عوارض شیمی درمانی

-تهوع بارداری                                                        -فشارخون بارداری

-یبوست در بارداری                                                 -آندوسکوپی

-دیابت در بارداری                                                 - کولونوسکوپی                                                     

-ناباروری. طب ایرانی                                             -آنژین صدری

-دستورات بعداز انتقال جنین                                  -  وارفارین 

-دستورات بعد از پانکچر                                        -بیماری آسم

-کولپوسکوپی                                                      -پنومونی

-پمفلت ختنه به روش حلقه                                -آمادگی انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی

-شیمی درمانی                                                   - مراقبت های پس ازایمان

-هنر شیردهی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب