آئین نامه استفاده از خدمات کتابخانه مرکز مهدیه

  شرایط عضویت :

  دانشجویان، کارکنان، پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در مرکز مهدی  می توانند با ارائه مدارک شامل: یک  قطعه عکس – کارت شناسایی – تکمیل فرم ثبت نام کتابخانه کارت عضویت دریافت نمایند.

   شرایط استفاده از منابع کتابخانه:

  هر یک از اعضاء می توانند یک جلد کتاب را به مدت حداکثر یک هفته به صورت امانی از کتابخانه تحویل و یا نسبت به تکثیر صفحاتی از آن اقدام نمایند.

  نکات قابل توجه :

·         امانت کتاب برای اعضا درقبال ارائه کارت عضویت انجام می گردد.

·         امانت کتاب با کارت عضویت سایر اعضا امکان پذیر نمی باشد

·         کتابهای مرجع ، اطلس ها و کتابهای کمیاب امانت داده نمی شود

·         امانت گیرنده باید از عهده خساراتی که بر کتاب وارد می شود بر آید

·         در صورت مفقود شدن باید مانند آن کتاب تهیه و به  کتابخانه بر گردانده شود

·         از آوردن وسایل غیر ضروری به داخل کتابخانه خودداری شود

·         رعایت نظم، نظافت، حفظ سکوت و آرامش در کتابخانه ضروری است

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب